องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของชาวบ้านไม่ขออนุญาตต้องรับผิดละเมิดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของชาวบ้านไม่ขออนุญาตต้องรับผิดละเมิด
  • 0 ตอบ
  • 1111 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 04-08-2564, 23:26:56 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่เจ้าของที่ดินฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของตน โดยเจ้าของที่ดินไม่ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพียงแต่โดยวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้านมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกันมีการใช้ทางสัญจรไปมาด้วยความคุ้นเคยหรือเกี่ยวพันในเครือญาติเป็นการสัญจรไปมานานกว่า 10 ปี กล่าวคือ กรณีดังกล่าวไม่ทำให้ถนนสายดังกล่าวเป็นทางสาธารณะโดยปริยาย และไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีอำนาจตามกฎหมายก่อสร้างถนนได้เพราะเป็นการรุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อนการก่อสร้างถนนจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560950-1F-590929-0000583299.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:42:29 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »