เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตรวจฎีกาไม่รอบคอบต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตรวจฎีกาไม่รอบคอบต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 888 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 02-08-2564, 23:04:51 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥การตรวจฎีกาไม่รอบคอบต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่💥 การที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 (ผู้ฟ้องคดี) เป็นเพียงตรวจเอกสารประกอบการเบิกฎีกาโดยเห็นว่ากรณีการเบิกจ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัด ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจพิจารณาของผู้บริหารตามลำดับชั้นแล้วแต่เมื่อโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายตามโครงการดังกล่าว รวม ๒ ฎีกา เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๒๘๐ บาท ว่าได้ตรวจเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว พฤติการณ์การกระทำดังกล่าว จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งเฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๘,๑๙๒ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้วาราชการจังหวัด เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกินกวาจำนวน ๑๘,๑๙๒ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไป ตั้งแต่วันที่มีคำสังดังกล่าวและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๙/๒๕๖๓) มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 03/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580741-1F-630429-0000657630.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:43:32 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »