ท้องถิ่นมีคำสั่งไม่ออกใบอนูญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทหอพักท้องถิ่นมีคำสั่งไม่ออกใบอนูญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทหอพัก
  • 0 ตอบ
  • 378 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 11-07-2564, 11:48:19 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่ออกใบอนูญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน โดยอ้างว่าเคยออกใบอนุญาตโดยไมชอบด้วยกฎหมายให้บุคคลอื่นมาแล้ว เป็นการไม่เสมอภาค เลือกปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติเหมือนกับบุคคลอื่น กล่าวคือ คำสั่งกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥  11/07/2564   

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610690-1F-640304-0000677261.pdf