เทศบาลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ปรับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เทศบาลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ปรับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 921 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 11-07-2564, 11:40:45 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศุึกษาการที่ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับเทศบาลเมือง บ.แต่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เทศบาลเมือง บ.จึงมีหนังสือปรับกับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับตามสัญญา โดยเทศบาลเมือง บ.ให้ผู้รับจ้างทำงานจนแล้วเสร็จโดยไม่บอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมาผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้างแล้ว ผู้รับจ้างขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง แต่เทศบาลเมือง บ.ปรับกับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การที่เทศบาลเมือง บ.ปรับกับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 61.75 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเห็นควรลดค่าปรับลงร้อยละ 20 ให้คืนค่าปรับส่วนที่ปรับเกินให้แก่ผู้รับจ้าง โดยให้เทศบาลเมือง บ.คืนค่าปรับส่วนที่ปรับเกินให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥  11/07/2564 

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/01012-620027-1F-640224-0000676661.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14-07-2564, 23:56:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »