การที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกตำรวจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกตำรวจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • 0 ตอบ
  • 220 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-07-2564, 11:13:52 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกตำรวจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำพิพากษาปกครองสูงสุด อ. 1458-1459/2558 มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-541341-1F-590324-0000570212.pdf