แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี
  • 0 ตอบ
  • 174 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-07-2564, 06:45:15 »
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25695_1_1625626286538.pdf?time=1625638924174

การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกอบหนังสือ ที่ มท 0818.2/ว1431 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/2/24934_1_1612343397374.pdf?time=1625639857962