• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เมื่อนายก อปท บุกกรม เสนอเรื่อง เงินเดือนบริบาลท้องถิ่นห้าพัน อำเภอจ้างได้หมื่นห้า

เริ่มโดย admin, 05-09-2020, 03:54:41

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป