• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

รับโอนย้ายนิติกร อบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

เริ่มโดย จิราพรรณ มีแก้ว, 03-12-2022, 06:08:16

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

จิราพรรณ มีแก้ว

รับโอนย้ายนิติกร อบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  สนใจติดต่อ 0897815191