• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 12 สำรวจตำแหน่งที่ อปท. ต้องการ "ตรวจดูคุณวุฒิที่ตนมี"

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:39:56

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 12
สำรวจตำแหน่งที่ อปท. ต้องการ "ตรวจดูคุณวุฒิที่ตนมี"

ผลสรุปประชุม ก. กลาง
   ในสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ซึ่งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ประชุม ก. กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ 10 ศูนย์ทั่วประเทศ
   โดยในที่ประชุม ก. กลาง อปท. ร่วมกัน 3 ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง 3 ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./ ก กลาง อบจ. โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้
...ก กลาง อบต. มีผู้เห็นด้วยในการเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 8 เสียงจาก 17 เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
...ก กลาง เทศบาล เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 10 จากผู้อยู่ในที่ประชุม 15 เสียง
...ก กลาง อบจ. เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 12 เสียง จาก 15 เสียงที่นั่งประชุม
...สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมากเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไป

กระบวนการดำเนินจัดสอบท้องถิ่น
   จากนี้ไปกระบวนการต่างๆ จะเดินตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนำเสนอ และวางแผนร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร , กำหนดรายชื่อสนามสอบ , กำหนดระยะเวลาวันสอบ ฯลฯ ต้องติดตามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
   ในระหว่างที่เรารอประกาศการรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ คือ วางแผนเลือกตำแหน่งที่จะลงสมัครสอบ โดยใช้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ โดยที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ได้แจ้งสรุปบัญชีจำนวนตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กสถ. ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ไว้ทั้งหมดจำนวน 7,911 ตำแหน่ง โดยแบ่งได้ดังนี้

จำนวนตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

จากนี้ไปจะนำเสนอรายชื่อตำแหน่ง และอัตราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ พร้อมด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่จะระบุวุฒิการศึกษาที่ต้องมีในตำแหน่งนั้นๆ ท่านสามารถศึกษา พิจารณาเลือกตำแหน่งที่ต้องการไว้ในใจก่อนได้เลยครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา