ตอนที่ 11 สิบสามสัปดาห์สุดท้าย ก่อนวันสอบจะมาถึง

  • 0 ตอบ
  • 841 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com
13 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนวันสอบจะมาถึง ...

และแล้ว...ก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มีการประชุม ก.กลาง เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เสนอตัวเข้ามาดำเนินการจัดสอบ ชี้แจง แนะนำแนวทางในการจัดสอบที่เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้กับคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัย ผลสรุปในวันนั้น ก็ได้มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งเข้ามาดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

โดยหลังจากนี้ก็จะแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อดำเนินการจัดสอบตามจำนวนอัตราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายงาน - ร้องขอให้ดำเนินการจัดสอบแทน โดยตัวเลขของจำนวนอัตราตำแหน่งว่างนั้น ยังคงไม่เป็นที่เปิดเผย แต่เท่าที่ได้รับข้อมูล จำนวนอัตราที่ กสถ. จะจัดสอบนั้นจะอยู่ที่ราว 9,011 อัตรา

สำคัญที่สุด คือ กำหนดการ ... ทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้วางกรอบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการสอบไว้คร่าวๆ (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้
   - เดือนกรกฎาคม 2556    จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
   - เดือนสิงหาคม 2556    จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ
   - เดือนกันยายน 2556   จะสอบแข่งขันฯ
โดยหากไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ เข้ามาเพิ่มเติมแล้ว ... กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นไปตามข้างต้นนับจากนี้ ... ไปจนถึงเดือนกันยายน (วันสอบแข่งขัน) ก็จะเหลือเพียง 13 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนเท่านั้น

// จะเตรียมตัวสอบทันไหม? //
// จะเริ่มอ่านหนังสือจากเรื่องไหนดี? //
// เนื้อหาข้อสอบมีอะไรบ้าง?//
// เวลาเหลือน้อยจัง จะสอบได้ไหม?//

เชื่อว่าคำถามเหล่านี้จะเกิดขึ้นมามากมาย ... เวลาก็ยิ่งเหลือน้อย จวนถึงเวลาสอบแล้ว บางคนยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือเลยก็มี บางคนก็อ่านหนังสือมานานแล้ว แต่ก็ยังอ่านวกวนไปมา ยังไม่เข้าใจสักที ...ฯ

ผมเขียนกระทู้ขึ้นมากลางดึก ด้วยเพราะความเป็นห่วงเพื่อนๆสมาชิกชุมชนคนท้องถิ่น จะเตรียมตัวสอบกันทันไหมนะ เอาเป็นว่าเราลองดูกัน "ภายใน 13 สัปดาห์ / 3 เดือน" จากนี้ไปเราจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เดือนมิถุนายน (4 สัปดาห์)
การปูพื้นความรู้สู่ ภาค ก : บันไดขั้นแรกช่วงสัปดาห์ที่ 1-2

อ้างถึง
ภาค ก. ?
        เมื่อสนใจและต้องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เริ่มแรกจะต้องสอบ ภาค ก. หรือมีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า “ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป” การสอบจะกำหนดคะแนนเต็มไว้ที่ 100 คะแนน
โดยจะทดสอบด้วย “ข้อสอบปรนัย” (ข้อสอบแบบมีตัวเลือก) โดยหน่วยดำเนินการสอบจะคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาขอบเขตของข้อสอบ ภาค ก. ได้ดังนี้
      (๑) วิชาสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคยออกถึง “การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ”

   อยากจะแนะนำให้อ่านหนังสือเตรียมสอบในส่วนของภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) เพราะเป็นบันไดขั้นแรกที่ทุกคนต้องเข้าสอบ ในส่วนภาค ก นี้ จะประกอบไปด้วยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และกฎหมายท้องถิ่น

อ้างถึง
เอกสาร แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
   คณิตศาสตร์ทั่วไป
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,844.0.html
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,845.0.html
   
   อนุกรม (Number Series)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,678.0.html
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,679.0.html
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,680.0.html

   การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,692.0.html

   กราฟและตาราง
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,802.0.html
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,803.0.html

   เงื่อนไขสัญลักษณ์
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,846.0.html

   ตรรกศาสตร์
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1014.0.html

   ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   วิชาการหาค่าของเลขอนุกรม
   วิชาการหาร้อยละ
   วิชาโจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์
   วิชาการอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ

 
ช่วงสัปดาห์ที่ 3-4

อ้างถึง
(๒) วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย ข้อสอบเคยออกถึง “อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค , การเติมคำ , การตีความจากบทความยาว , คำราชาศัพท์ , สำนวน สุภาษิตไทย”

อ้างถึง
เอกสาร แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
   การเติมคำ หรือ การเติมคำในช่องว่าง
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6102.0.html

   บทความยาว   
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1356.0.html

   อุปมา อุปไมย
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1113.0.html

   บทความสั้น
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6100.0.html

   บทความสั้น (เทคนิคขั้นสูง)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1355.0.html

   การเรียงประโยค หรือ การเรียงข้อความ
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1155.0.html

   เงื่อนไขทางภาษา
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,946.0.html

   สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1230.0.html

   การใช้คำราชาศัพท์
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1228.0.html

ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   วิชาอุปมา อุปไมย
   วิชาเงื่อนไขทางภาษา
   วิชาการเรียงประโยค
   วิชาการเติมคำ
   วิชาการตีความจากบทความยาว
   วิชาคำราชาศัพท์
   วิชาสำนวน สุภาษิตไทย


เดือนกรกฎาคม (4 สัปดาห์)
การปูพื้นความรู้สู่กฎหมายท้องถิ่น : บันไดขั้นที่สองอ้างถึง
(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น “โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น , พระราชบัญญัติ อบจ./เทศบาล/อบต.

อ้างถึง
เอกสาร แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
   สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ฉบับที่ 18)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2605.0.html

   เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่1)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2592.0.html

   เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่2)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2591.0.html

   เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่3)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2590.0.html

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542 (ชุดที่ 2)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1064.0.html

   ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542 (ชุดที่ 2)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1065.0.html

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1069.0.html

   ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1070.0.html
   
   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1131.0.html

   ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1132.0.html

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1135.0.html

   ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1136.0.html

   พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (vol.1)   
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1094.0.html

   พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (vol.2)   
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1096.0.html

   พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (vol.3)   
   http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1097.0.html

ช่วงสัปดาห์ที่ 5-6
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 5-6 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.    2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ช่วงสัปดาห์ที่ 7
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 7 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   5. พระราชบัญญัติเทศบาล. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   6. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ช่วงสัปดาห์ที่ 8
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 8 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
   9. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


เดือนสิงหาคม (5 สัปดาห์)
เตรียมสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข : บันไดขั้นที่สามต่อมาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) จะกำหนดคะแนนเต็มไว้ที่ ๑๐๐ คะแนน
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยเมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด หน่วยดำเนินการสอบจะระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย

จะต้องศึกษาจากรายละเอียดท้ายประกาศรับสมัครสอบ ถ้าสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ก็ต้องเตรียมอ่านแล้วว่า ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไร รับผิดชอบอะไรบ้าง พรบ.หรือข้อกฎหมายที่เราควรทราบ อย่างเช่น  งานพัสดุ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล เป็นต้น สามารถศึกษาหน้าที่และลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งของท้องถิ่นได้ตาม “มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ อบจ./เทศบาล/อบต.” (http://local.chiangmai.go.th/noui/math/) และที่สำคัญต้องสังเกตในส่วนท้ายของประกาศการรับสมัครสอบด้วยว่า “ขอบเขตเนื้อหาในการสอบตำแหน่งนั้นๆ จะออกเนื้อหาในส่วนใดบ้าง” ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาหน่วยดำเนินการสอบจะระบุแจ้งไว้อย่างชัดเจน

ช่วงสัปดาห์ที่ 9-10
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 9-10 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   อ่านขอบเขตเนื้อหาในการสอบตำแหน่งนั้นๆ จะออกเนื้อหาในส่วนใดบ้าง ศึกษาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง    

ช่วงสัปดาห์ที่ 11
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 11 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   อ่านทบทวนวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในส่วนของภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ในปัจจุบันที่สำคัญๆ

ช่วงสัปดาห์ที่ 12
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   อ่านทบทวนวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในส่วนของวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ในปัจจุบันที่สำคัญๆ

ช่วงสัปดาห์ที่ 13
ข้อแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ 13 ควรอ่านทฤษฏีและฝึกทำแนวข้อสอบ ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
   อ่านทบทวนวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ในปัจจุบันที่สำคัญๆ


ระยะเวลาการอ่านหนังสือเตรียมสอบในแต่ละสัปดาห์นั้น ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือ ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือปรับตามที่ท่านต้องการได้

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการเตรียมตัว การอ่านหนังสือเหลือน้อยมากๆ ประกอบกับเนื้อหาที่ต้องอ่านสอบนั้น มีลักษณะที่กว้างและมีเนื้อหาที่มากมาย

ถ้ายังไม่เริ่มการอ่านในวันนี้ เกรงว่า หลายๆท่าน จะอ่านหนังสือไม่ทัน ขนาดว่ามีเวลาให้ 13 สัปดาห์ (3 เดือน) แล้ว อาจจะยังไม่พอเลย ดังนั้น หลังจากอ่านกระทู้นี้จบ หากต้องการจะสอบเข้ารับราชการจริงๆ และอยากทำให้สำเร็จจริงๆ ... รีบหันไปคว้าหนังสือมาอ่านนะครับ พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยในการอ่านหนังสือให้กับตัวเอง

หากยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ก็ลองศึกษาดูจากแนวทางที่บอกนี้ หรือจะดูจากกระทู้เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 4 เรื่องหลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบฯ

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากกระทู้เตรียมสอบท้องถิ่นนี้ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จวบจนสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ทุกๆคนครับ


โดย ส.เสือ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา