• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 09 ยอดเงินที่ อบต. ได้รับจากการจัดสอบเอง

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:38:03

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ยอดเงินที่ อบต. ได้รับจากการจัดสอบเอง

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา หลักเกณฑ์การสอบบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้เกิดหลักเกณฑ์การสอบใหม่ขึ้นมา
* สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ได้ที่ http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,45021.0.html

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จึงสามารถจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ แต่กรมฯ กํยังคงเปิดสอบได้เช่นกัน

จากที่ผ่านมา มี อบต. หลายๆ แห่ง ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเอง  (จัดเก็บเงินค่าสมัครสอบเอง)
กระทู้นี้ จึงจะรวบรวม ยอดผู้สมัครสอบ ยอดจำนวนเงินค่าสมัครสอบ
ยกตัวอย่าง 4 อบต. ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระดับ 1 - ยอดสมัคร 1098 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 109,800 บาท
ระดับ 2 - ยอดสมัคร 1798 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 179,800 บาท
ระดับ 3 - ยอดสมัคร 4021 คน x ค่าสมัคร 200 บาท = 804,200 บาท
ยอดผู้สมัครในสนาม อบต. คลองสาม จำนวน 6,917 คน
ยอดจำนวนเงินค่าสมัครได้ทั้งหมด 1,093,800 บาท


องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับ 1 - ยอดสมัคร 384 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 38,400 บาท
ระดับ 2 - ยอดสมัคร 903 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 90,300 บาท
ระดับ 3 - ยอดสมัคร 2205 คน x ค่าสมัคร 200 บาท = 450,000 บาท
ยอดผู้สมัครในสนาม อบต. สบป่อง จำนวน 3,492 คน
ยอดจำนวนเงินค่าสมัครได้ทั้งหมด 578,700 บาท


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จ.มหาสารคาม
ระดับ 1 - ยอดสมัคร 250 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 25,000 บาท
ระดับ 2 - ยอดสมัคร 1326 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 132,600 บาท
ระดับ 3 - ยอดสมัคร 1367 คน x ค่าสมัคร 200 บาท = 273,400 บาท
ยอดผู้สมัครในสนาม อบต. หนองเรือ  จำนวน 2,943 คน
ยอดจำนวนเงินค่าสมัครได้ทั้งหมด 431,000 บาท


องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง จ.มหาสารคาม
ระดับ 1 - ยอดสมัคร 457 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 45,700 บาท
ระดับ 2 - ยอดสมัคร 1032 คน x ค่าสมัคร 100 บาท = 103,200 บาท
ระดับ 3 - ยอดสมัคร 175 คน x ค่าสมัคร 200 บาท = 35,000 บาท
ยอดผู้สมัครในสนาม อบต. สันป่าตอง  จำนวน 1,664 คน
ยอดจำนวนเงินค่าสมัครได้ทั้งหมด 183,900

รวม
ยอดผู้สมัครใน 4 สนามสอบ จำนวน 15,016 คน
ยอดจำนวนเงินค่าสมัครได้ทั้งหมด 2,287,400 บาท

* จากตัวเลขข้างต้น ทำให้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับ
สำหรับผมมองเห็นถึงจำนวนคนสมัครสอบ ถึงแม้จะเป็นสนามเล็ก แต่ก็มีจำนวนผู้สมัครสอบมากพอสมควร
แสดงให้เห็นว่า "การรับราชการ" ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับการได้รับเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
ในสายงานที่เริ่มต้นในระดับ 3 มีคนสมัครมากเช่นกัน

** จากตัวเลขข้างต้น บ่งบอกว่า ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมตัวสอบให้ดีกว่าคนอื่นๆ เพราะจะมีคู่แข่งมากมาย

*** จากตัวเลขข้างต้น ผมจะพยายามไม่คิดว่า อบต. จัดสอบเอง เพื่อหาประโยชน์อย่างอื่น แต่ผมจะคิดในแง่ดีว่า
อบต. จัดสอบเอง เพื่อคัดเลือกคนเก่งๆ เพื่อนำเงินค่าสมัครมาใช้ในการจัดสอบ และเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป....

จากยอดจำนวนผู้สมัครและยอดจำนวนเงินค่าสมัคร
เพือนๆ สมาชิก เห็นหรือได้มุมมองอะไรบ้าง??
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา