• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 07 การเตรียมเอกสารแนวข้อสอบแข่งขัน เพื่อการสอบแข่งขัน แบบไม่เสียเงินสักบา

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:36:27

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

และแล้วก็ล่วงเลยมาถึงกระทู้เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 7 ซึ่งตอนนี้ จะขอพูดถึงเอกสารอ่านสอบ แนวข้อสอบ ที่หลายๆคนถามกันเข้ามาว่า จะต้องอ่านอะไร จะต้องเริ่มอ่านจากตรงไหน บางท่านเป็นมือใหม่ ก็ยิ่งสับสนไม่รู้ว่าจะตั้งต้นเริ่มอ่านจากตรงไหนดี

เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการนำทางในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะขอยกตัวอย่าง แนะนำหัวข้อการอ่านหนังสือให้ ดังต่อไปนี้

ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
   ทุกๆท่าน จะต้องเข้าสอบในภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) เนื่องจากใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดิมนั้น ได้หมดอายุไปแล้ว 
   โดยจะทดสอบด้วย "ข้อสอบปรนัย" (ข้อสอบแบบมีตัวเลือก) โดยหน่วยดำเนินการสอบจะคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาขอบเขตของข้อสอบ ภาค ก. ได้ดังนี้
      (๑) วิชาสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคยออกถึง "การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ"

เอกสาร แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

   คณิตศาสตร์ทั่วไป
.......
   
   อนุกรม (Number Series)
......

   การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต
  ....

   กราฟและตาราง
....
   เงื่อนไขสัญลักษณ์
   ....

   ตรรกศาสตร์
  ....


      (๒) วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย ข้อสอบเคยออกถึง "อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค , การเติมคำ , การตีความจากบทความยาว , คำราชาศัพท์ , สำนวน สุภาษิตไทย"

เอกสาร แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
   การเติมคำ หรือ การเติมคำในช่องว่าง
.....

   บทความยาว   
....

   อุปมา อุปไมย
  ....

   บทความสั้น
....
   บทความสั้น (เทคนิคขั้นสูง)
...

   การเรียงประโยค หรือ การเรียงข้อความ
....

   เงื่อนไขทางภาษา
...
   สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
  ....

   การใช้คำราชาศัพท์
   ....

      (๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น "โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น , พระราชบัญญัติ อบจ./เทศบาล/อบต."

เอกสาร แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
   สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ฉบับที่ 18)
....

   เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่1)
....

   เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่2)
...

   เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่3)
  ....

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542 (ชุดที่ 2)
...

   ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542 (ชุดที่ 2)
....

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
  ...

   ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
   ...
   
   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
  ...

   ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
...

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12
...

   ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
....

   พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (vol.1)   
   ...

   พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (vol.2)   
...

   พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (vol.3)   
...

ภาค ข. ?
     หลังจากการสอบภาค ก. เราก็ต้องมาสอบภาค ข. (ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ว่าง่ายๆ ก็คือความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งที่เราสมัครสอบ (เหมือนกับเวลาเราไปสมัครงานบริษัทเอกชน เราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าตำแหน่งที่เราสมัครต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ *งานราชการก็เช่นกัน)
     ซึ่งภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็มไว้ที่ ๑๐๐ คะแนน
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยเมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด หน่วยดำเนินการสอบจะระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย

     ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ก็ต้องเตรียมอ่านแล้วว่า ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไร รับผิดชอบอะไรบ้าง พรบ.หรือข้อกฎหมายที่เราควรทราบ อย่างเช่น  งานพัสดุ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล เป็นต้น สามารถศึกษาหน้าที่และลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งของท้องถิ่นได้ตาม "มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ อบจ./เทศบาล/อบต." (http://local.chiangmai.go.th/noui/math/) และที่สำคัญต้องสังเกตในส่วนท้ายของประกาศการรับสมัครสอบด้วยว่า "ขอบเขตเนื้อหาในการสอบตำแหน่งนั้นๆ จะออกเนื้อหาในส่วนใดบ้าง" ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาหน่วยดำเนินการสอบจะระบุแจ้งไว้อย่างชัดเจน
คำถามยอดนิยม

ถาม : จะสอบตำแหน่ง... จะต้องอ่าน พรบ. อะไรบ้าง ?
ตอบ : ถ้าเราจะสอบในตำแหน่งใดนั้น ให้ศึกษาดูข้อมูลจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นๆ และศึกษาจากประกาศการรับสมัครในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในบางตำแหน่งได้รวบรวมไว้ให้ท่านแล้ว จะอยู่ภายในกระทู้ ตอนที่ 6 http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,47355.0.html ซึ่งจะมีรายวิชาเนื้อหาที่ท่านควรจะอ่านเตรียมๆไว้ครับ

ถาม : จะเริ่มต้นอ่านหนังสือจากตรงไหนดี ?
ตอบ : ในการสอบครั้งนี้ ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ จะต้องเข้าสอบในภาค ก ก่อนทุกคน ดังนั้นท่านควรเริ่มอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบในภาค ก ก่อน

ถาม : อ่านหนังสือมานานแล้ว แต่ยังจำไม่ค่อยได้ ควรทำอย่างไรดี ?
ตอบ : ลองอ่านเทคนิคการอ่านหนังสือ 9 ข้อ แล้วลองทำตามดูนะครับ อ่านวิธีการทั้งหมดได้ที่http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,45401.0.html

ถาม : ควรจะอ่าน พรบ. หรือ กฎหมายไหนเตรียมๆ ไว้บ้าง ?
ตอบ : แนะนำให้อ่านรัฐธรรมนูญ พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน  พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พรบ.อบจ./เทศบาล/อบต. พรบ.กระจายอำนาจฯ พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระเบียบงานสารบรรณ เพราะกฎหมายข้างต้นนี้ จะออกเป็นพื้นฐานอยู่ในทุกๆตำแหน่ง

ถาม : กรมฯ จะเปิดสอบเมื่อไร ?
ตอบ : ถ้าทราบข่าวข้อมูลที่ระบุวันอย่างชัดเจน และเป็นทางการแล้ว จะรีบประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีครับ

สุดท้ายนี้ สาเหตุที่เขียนตอนที่ 7 นี้ ขึ้นมาก็เพื่ออยากให้สมาชิกทุกท่านได้ใช้พื้นที่ ได้ใช้ข้อมูลดีๆที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่นแห่งนี้อย่างครบถ้วน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเห็นบางท่านมีแอบบ่นให้ฟังว่าหาซื้อหนังสือเตรียมสอบยากมาก บางท่านก็หาซื้อมาจนได้แต่เนื้อหาภายในก็ไม่ค่อยดี ผมจึงอยากจะบอกว่าชุมชนคนท้องถิ่นของเราก็มีดีนะครับ มีข้อมูลเยอะแยะมากมาย เพียงท่านเปิดอ่าน ดาวน์โหลดมาอ่าน วิธีการเช่นนี้ทำให้สมาชิกหลายๆคน สอบบรรจุเป็นข้าราชการมาแล้ว ...

สิ่งเดียวที่ผมและชุมชนคนท้องถิ่นจะพอช่วยท่านในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ คือ แนะนำข้อมูล แบ่งบันสิ่งดีๆให้เท่านั้น ผมไม่อาจบังคับท่านให้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบได้
ดังนั้น สิ่งที่ท่านผู้ที่เตรียมสอบควรทำอย่างจริงจัง คือ ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ "และแบ่งเวลา" ให้ถูกต้อง ... ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา