• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ประเด็นและทิศทางในการฟ้องศาลปกครองกรณี เงินประจำตำแหน่ง

เริ่มโดย admin, 21-04-2018, 03:50:22

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


เรื่องเก่าเล่าใหม่ย้ายกระทู้มา
นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิเคราะห์ประเด็นและทิศทางในการฟ้องศาลปกครองกรณี เงินประจำตำแหน่ง

ขอวิเคราะห์เป็นข้อๆดังนี้
1.การกำหนดตำแหน่ง นิติกร เป็นสายงานวิชาชีพเฉพาะเป็นไปตาม ประกาศ คณะกรรมการการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเป็นวิชาชีพเฉพาะ โดย ประกาศดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) และมาตรา 26 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 2(2) แห่งประกาศคระกรรมการกลางพนักงานตส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของพนักงานส่วนตำบล

ในข้อนี้เป็นไปตามกฎหมายให้อำนาจ ก.กลางในการกำหนดตำแหน่งนิติกรเป็นวิชาชีพเฉพาะ
2. ตามประกาศข้อ 1. ได้มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกรตำแหน่ง นิติกร 7 และ 8 วช รองรับ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้จบเนติชัดเจน
3 ได้มีการยกเลิก ระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง โดยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ไม่มีคุณสมบัติว่าต้องจบเนติในสายงาน นิติกร ชำนาญการ
4 . มีประกาศ กถ.และก.กลาง ให้สายงานนิติการเป็นสายงานวิชาชีพที่จะได้เงินประจำตำแหน่ง
5. มีหนังสือ ว.25 เรื่อง การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใรระบบแท่ง ข้อ 3.2 การรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพของผู้ดำรงตำแกน่งประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการกำหนดเงื่อนไขดังนี้
1ครองชำนาญการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากส่วนราชการตามหลักเกณท์และวิธี การที่ำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ)เดิม
จากกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ มีประเด็นดังนี้
1 ตามประกาศข้อ 1 ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากหากยกเลิกนิติกรจะไม่ไช่สายงานวิชาชีพ
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบซียกเลิก เปลี่ยนเป็นแท่งไม่มีเนติ
3 ดังนั้นประกาศตามข้อ 1 จะไม่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่รองรับ
4.เมื่อไม่มีมาตณฐานกำหนดตำแหน่งใหม่รองรับประกาศตามข้อ 1 จะมีผลเป็นอย่างไร
5 เมื่อมีประกาศ กถ. และก กลางบอกว่า นิติกร ชำนาญการจะได้เงินประจำตำแหน่ง
6 แต่มีหนังสือ ว 25 กำหนดเงื่อนไขอีก
7 หนังสือ ว 25 บอกว่าเป็น มติ ก กลาง แต่ไม่ได้บอกว่าเงือนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นไปตามกฎหมายข้อใหน
8 เมื่ออกหนังสือมาบอกว่ามีเงื่อนใขโดยไม่มีกฎหมายรองรับหนังสือดังกล่าวชอบด้วยกำหมายหรือไม่
9 หากหนังสือ ว25 ไม่ชอบเงื่อนใขที่ตั้งไว้ก็ไม่ชอบ นนิติกรชำนายการสามารถเบิกเงินตำแหน่งได้เลยดดยไม่มีเงื่อนไข ตามประกาศ กถ.และ ก กลาง

จากคุณนิติกร กระทู้ http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3355
และ  http://www.nitikon.com/boardtxt/view.php?No=1410


http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=63155.0
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา


admin

เก่าเก็บ

ตอนนี้ในเรื่องเงินประจำตำแหน่งก็มีหลายกระแส
แต่ที่แน่ๆชัวร์ๆ ในส่วนของกรมฯ ยังยืนยันว่า นิติกร ต้องจบเนฯถึงจะได้เงินประจำตำแหน่ง แต่มีหลายประเด็นที่ขัดแย้งกับความจริงและความรู้สึก นิติกรบางที่ยื่นเรื่องไปแล้ว แต่ทางผู้บริหารไม่เบิกให้ ก็รอเวลา ในเงื่อนเวลาฟ้องศาลปกครอง หลายคนก็บอกว่าจะไม่หารือกรมฯเพราะรู้คำตอบแล้ว แต่จะใช้เหตุผล ข้อเท็จจริงยื่นต่อศาลเพื่อตัดสิน ทุกท่านร่วมแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆได้ เพื่อรวบรวมให้ แก่ผู้ที่จะดำเนินการฟ้องร้อง
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง http://www.nitikon.com/boardtxt/view.php?No=1410

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3387

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3391

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3358

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3355

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3345

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=3371
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา