• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

อบจ.จัดซื้อสื่อการเรียนมีภาพผู้บริหารไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ผิดละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 02-04-2020, 02:07:50

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดซื้อหนังสือสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลตามคามเห็นของกระทรวงการคลังต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงการตรวจรับพัสดุสื่อการเรียนการสอนลงภาพผู้บริหารและสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกรณีดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กล่าวคือ แม้เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้รับผิดทางละเมิดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค้นโดยนิติกรพร) 2/04/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591436-1F-600811-0000604017.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน