การสืบราคา....

  • 0 ตอบ
  • 5402 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com
การสืบราคา....
« เมื่อ: 02-03-2020, 04:00:12 »

การสืบราคา....
พูดเรื่องนิยามการสืบราคา ที่แท้จริง เท่าที่ปรากฏผ่านสายตา และที่เป็นกิจลักษณะนั้น จะปรากฏในงานก่อสร้างเท่านั้นคะ
โดยปรากฎใน ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (14 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และนิยามคำว่า “สืบราคา” ไว้ในข้อ 2.1.9
........ข้อ((8)(8.6)) กำหนดไว้ว่า “การสืบราคา” หมายถึง “การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง”
........ข้อ((8)(8.7) กำหนดไว้ว่า “ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่กำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือสามารถใช้แทนกันได้”

✅งานก่อสร้างใช้หลักการถัวเฉลี่ยตามหลักการทางวิชาคณิต
✅ส่วนในงานซื้อจ้างทั่วไป ใช้หลักสืบราคาต่ำสุด
✅วงเงินเกินห้าแสน ใช้ ว 206 สืบสามราย
✅ส่วนต่ำกว่าพิจารณาตามมาตรา 4 นิยามราคากลาง
#จบคะ

🌸วราภรณ์ แสงชา 24/02/2563

อ้างอิง...
❇️ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุ าครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา