• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน นับรวมวันหยุดด้วยหรือไม่ ? นายกฯดำเนินการโดยไม่แต่งตั้งกรรมการได้หรือไ

เริ่มโดย admin, 28-02-2020, 06:42:51

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


คำถาม  ๒๒/๑/๖๓
กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน15วัน ให้นับเฉพาะวันทำการหรือรวมวันหยุดด้วยค่ะ และต้องดำเนินการต่ออย่างไร นายกสามารถดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการได้หรือไม่

ตอบ

          การขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน (พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ๗  วัน) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นับวันหยุดราชการในระหว่างนั้น (วันหยุดตรงกลาง) รวมเข้าไปด้วย (/๑๐๐๐)

          ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องทำบันทึกข้อความรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกฯ โดยเร็ว (ข้อ ๒๔ ว ๗) พร้อมแนบสมุดลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ที่ผู้นั้นไม่ลงชื่อ) แล้วเสนอความเห็นว่า "เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
          ๑. สืบสวนว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ หากไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง [ข้อ ๔๖ ว ๑ (๓)] ซึ่งนายกฯ จะไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ โดยต้องลงความเห็นว่า ควรปลดออก/ไล่ออก [ข้อ ๗๗ ว ๑ (๒)] แล้วรายงานไปยัง ก.จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๘๕ ว ๑) ต่อไป" หรือ
          "๒. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๒๖ ว ๖)
          ๓. แจ้งกองคลังเพื่อระงับการจ่ายเงินเดือนระหว่างขาดราชการ (ม.๑๖ ว ๑) และรอจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ จึงพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนระหว่างขาดราชการอีกครั้ง"

          อ้างอิง :

          ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
          ๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
               ข้อ ๒๔ วรรคเจ็ด
               ข้อ ๒๖ วรรคหก
               ข้อ ๔๖ วรรคหนึ่ง (๓)
               ข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง (๒)
               ข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง
          ๓. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕
               มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง   
          ๔. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
               ข้อ ๑ 

          ขอบคุณทุกความเห็น ครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา