• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ย้ายจากที่เดิมมา มีหนังสือจากต้นสังกัดเดิมให้ที่ใหม่ลงโทษ ที่เดิมไม่ได้ตั้งกรรมการสอบ ที่ใหม่ควรดำเน

เริ่มโดย admin, 28-02-2020, 07:02:55

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


คำถาม  ๒๐/๑/๖๓
ปลัดฯย้ายมาดำรงตำแหน่ง   ต่อมามีหนังสือจากต้นสังกัดเดิมให้ ที่ใหม่ลงโทษทางวินัย ภาคทัณฑ์  ตามข้อ 74  ประกาศ ก. ฐานความผิดตาม ข้อ 8   
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ที่เดิมไม่มีการตั้งกรรมการสอบวินัย  แค่ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแล้วนายกก็วินิจฉัยสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  แล้วส่งเรื่องให้ที่ใหม่ออกคำสั่งภาคทัณฑ์    เช่นนี้แล้วที่ใหม่ควรดำเนินการอย่างไรคะ  ต้องตั้งกรรมการสอบหรือไม่คะ

ตอบ

          ประเด็น

          โอน (ย้าย) ขณะถูกสอบวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร

          สรุป

          สอบต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งสำนวนให้สังกัดใหม่พิจารณาสั่งการ

          ขยายความ

          ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน (ย้าย) ไปสังกัดอื่น ในขณะที่ถูกสอบสวน ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ และเสนอสำนวนการสอบสวนให้นายกฯ สังกัดเดิมตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งสำนวนการสอบสวน (ไม่ต้องทำความเห็น) นั้นไปให้นายกฯ สังกัดปัจจุบันพิจารณาสั่งการ (ข้อ ๗๔ ว ๑)
          เมื่อนายกฯ สังกัดปัจจุบันได้รับสำนวนการสอบสวนจากสังกัดเดิม ให้นายกฯ สังกัดปัจจุบันตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนอีกครั้ง (ข้อ ๗๔ ว ๑) แล้วพิจารณาสั่งสำนวน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับสำนวนจากสังกัดเดิม ([ข้อ ๗๗ ว ๑ (๑)]
          ในกรณีนายกฯ เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้กำหนดประเด็นพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ (ข้อ ๗๘ ว ๑) กรณีคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนได้ หรือนายกฯ เห็นเป็นการจำเป็น อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ (ข้อ ๗๘ ว ๒)

          ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการสอบสวนตามที่นายกฯ เห็นสมควร (ข้อ ๒๖ ว ๓)
          ซึ่งหลักการสอบสวนทางวินัย มีดังนี้
          ๑. ต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
          ๒. ต้องสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
          ๓. ต้องให้โอกาสชี้แจงหรือนำสืบ
          (ข้อ ๒๖ ว ๑)

          ดังนั้น คำถามมีประเด็นอยู่ว่า ในวันที่นายกฯ สังกัดเดิมมีความเห็นให้ลงโทษภาคทัณฑ์นั้น ปลัดโอน (ย้าย) ไปสังกัดใหม่หรือยัง หากโอน (ย้าย) แล้ว นายกฯ สังกัดเดิมไม่สามารถลงความเห็นดังกล่าวได้ มีหน้าที่เพียงตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น เมื่อนายกฯ มีความเห็น ถือว่าเกินกว่าหน้าที่ที่หลักเกณฑ์กำหนด จึงไม่ผูกพันนายกฯ สังกัดปัจจุบันที่จะต้องเห็นตาม

          วิธีปฏิบัติ

          ๑. ให้นายกฯ สังกัดปัจจุบันตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนอีกครั้ง (ข้อ ๗๔ ว ๑)
          ๒. กรณีนายกฯ เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาค/ตัด/ลด) ให้ออกคำสั่งลงโทษ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับสำนวนจากสังกัดเดิม [ข้อ ๗๗ ว ๑ (๑)] แล้วรายงานไปยัง ก.จังหวัดเพื่อพิจารณา (ข้อ ๘๗ ว ๑)
          ๓. กรณีนายกฯ เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม ต้องกำหนดประเด็น
              (๑) ส่งไปให้สังกัดเดิมสอบเพิ่มเติม หรือ
              (๒) กรณีนายกฯ เห็นเป็นการจำเป็น อาจตั้งกรรมการคณะใหม่สอบสวน หรือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเพิ่มเติมตามประเด็นก็ได้

          ดังนั้น การที่เห็นเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และสังกัดเดิมได้ดำเนินการสอบสวนตามที่นายกฯ เห็นสมควร (โดยให้ชี้แจงเป็นหนังสือ) แล้ว จึงถือเป็นอันใช้ได้ แต่หากมีประเด็นเพิ่มเติม นายกฯ สังกัดปัจจุบันก็สามารถส่งสำนวนกลับไปให้สังกัดเดิมสอบสวนเพิ่มเติม หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามประเด็นนั้นได้

          อ้างอิง :

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
          ข้อ ๘
          ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
          ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง
          ข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง (๑)
          ข้อ ๗๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

          ขอบคุณครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา