• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

อำเภอแจ้งสอบวินัยประพฤติชั่วธรรมดา เทศบาลออกคำสั่งเป็นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเพราะเข้าใจผิด จะแก้ไขไ

เริ่มโดย admin, 27-02-2020, 07:03:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


คำถาม  ๑๙/๒/๖๓
เดิมอำเภอแจ้งให้สอบวินัยฐานประพฤติชั่วธรรมดา แต่เทศบาล มาออกคำสั่งเป็นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเพราะเข้าใจผิด ประกอบกับดูคำสั่งไม่ละเอียดรอบคอบ และเทศบาล ได้แจ้ง สว.1 ไปให้คณะกรรมการฯ และผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ต่อมาจะแก้คำสั่งเป็น ประพฤติชั่วธรรมดา ตัดคำว่าร้ายแรงออกได้ไหม ครับ วิธีการขั้นตอนทำอย่างไร ครับ

ตอบ

          การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.๑) ให้ระบุ
          ๑. ชื่อและตำแหน่งระดับของผู้ถูกกล่าวหา
          ๒. เรื่องที่กล่าวหา (ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ซึ่งมิใช่ฐานความผิด)
          ๓. ชื่อและตำแหน่งระดับของผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวน
          (ข้อ ๕๐)

          หากมีการระบุฐานความผิดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.๑) โดยมิได้ระบุเรื่องที่กล่าวหา (พฤติกรรมแห่งการกระทำ) ย่อมเป็นการออกคำสั่งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

          ถ้านายกฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจำเป็น ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นได้ โดยต้องแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย (เทียบเคียง ข้อ ๕๖ ว ๑) ด้วยการออกคำสั่งใหม่อีก ๑ คำสั่ง โดยเท้าความถึงคำสั่งเดิม เพื่อมิให้เป็นการดำเนินการทางวินัยซ้ำในเรื่องเดียวกัน (ข้อ ๗๖ ว ๔)

          เมื่อได้ออกคำสั่งใหม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว [ข้อ ๕๑ (๑)] และส่งสำเนาคำสั่งนั้นให้คณะกรรมการสอบสวนทราบ [ข้อ ๕๑ (๒)] ใหม่อีกครั้ง

          อ้างอิง :

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
          ข้อ ๕๐
          ข้อ ๕๑ (๑) และ (๒)
          ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง
          ข้อ ๗๖ วรรคสี่

          ขอบคุณครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา