• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในเรื่องเดียวกันนั้นอีก

เริ่มโดย admin, 23-08-2019, 03:03:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา