หนังสือตอบข้อหารือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

  • 0 ตอบ
  • 3264 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com


ชัดเจนขึ้น เรื่องค่าตอบแทน

หนังสือหารือ....นี้ จุด PEAK สุด ของหนังสือหารือ ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ได้ตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนั้น.....
สรุปได้ว่า.....

1️⃣ ..........ผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ถ้าได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งตามตำแหน่งนั้นๆ ถ้าเป็นคนปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามสายงานอาชีพ และมีคุณสมบัติ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมที่กรมบัญชีกลางจัด และมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม คนกลุ่มนั้นไม่ได้รับค่าตอบแทนเมื่อได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุ แต่ถ้าเป็นคนอื่นกลุ่มอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

2️⃣ .........รายชื่อคณะกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่ตาม ว 85 จะเป็นใครก็ตามไม่มีชั้นวรรณะ ตำแหน่งอะไร จบอะไรมา ไม่ต้องเอามาตรฐานตำแหน่งมาวัด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหมด

ดังนั้น พอสรุปได้ว่าเจตนา ของ พรบ.ระเบียบฯ ตลอดจน ว 85 มีเจตนาให้คนที่ทำหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนอย่างถ้วนทั่วทุกตัวคน แต่ไม่ซ้ำซ้อนคะ

ซึ่งแน่นอนว่า อปท อื่น หน่วยงานอื่นเทียบเคียงกรณีนี้ได้ และเก็บไว้ตอบหน่วยตรวจสอบได้ด้วยคะ

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา