หนังสือหารือโครงการเศรษฐกิจชุมชน

  • 0 ตอบ
  • 650 อ่าน
หนังสือหารือโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000 บาท (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/callcenter/type1/2018/9/66292_1.pdf
2.การหารือโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ค้นโดยนิติกรพร) 
http://www.law.moi.go.th/pdf/1_2562_01_30_14s.pdf
3.หนังสือหารือโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.แหลมสอม (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.tranglocal.go.th/news/doc_download/a_221215_110400.PDF
4.และการตอบข้อหารือการเรียกคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 อบต.หนองบัวบาน จ.อุดรธานี (ค้นโดยนิติกรพร) https://drive.google.com/file/d/0ByXtvclEr9I9UUl4clF1SWo5c0U/view?usp=sharing