• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
 

ปลัด อบต.ฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมฯ นายก อบต.เพิกถอนคำสั่งรับผิดทางละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 18-07-2019, 05:21:08

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนการที่นาง อ.ปลัด อบต.ท.ฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท.ให้ปลัดรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร คผ..65/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08013-610207-2F-620514-0000639615.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน