• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การเลิกจ้างตามสัญญาจ้างจึงชอบแล้วยกฟ้อง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 16:15:52

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่พยาบาลฟ้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข การที่มีคำสั่งเลิกจ้างตามสัญญาจ้างสิ้นสุดตามสัญญาไปแล้วจึงเป็นดุลพินิจที่จะพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น ดังนั้น การเลิกจ้างตามสัญญาจ้างจึงชอบแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อ.35/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580250-1F-620222-0000636151.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน