• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เทศบาลต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 16:17:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษา "สัญญาต้องเป็นสัญญา การที่บริษัท โชค.ฟ้องนิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่บริษัท โชค.ฟ้อง : เทศบาลเมืองบาง ก.รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ( คดีหมายเลขดำที่ อ. 1761/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 33/2562 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551761-1f-620227-0000636283.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน