• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 16:05:32

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำตัวอย่างแนวทางศึกษาการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกรณีที่พนักงานจ้าตามภารกิจให้รับผิดแต่ไม่อุทธรณ์ตามกำหนดไม่รับฟ้องอุทธรณ์ (ค้นโดยนิติกรพร คผ.39/2562)http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08013-610197-2F-620326-0000637648.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน