• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การไม่แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ชอบแล้วยกฟ้อง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 16:03:40

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

การไม่แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ชอบแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อบ.42/2562)http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590067-1F-620515-0000639643.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน