• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 15:55:41

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพขอนำเรียนการที่นางสาว ส. ฟ้องนายกเทศมนตรีเมือง ร.ให้ธุรการรับผิดทางละเมิดชอบแล้วไม่รับฟ้อง.(ค้นโดยนิติกรพร คผ.49/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08013-610209-2F-620410-0000638384.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน