• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ปลัดเทศบาลเมือง ส.ไม่มอบอำนาจให้รองปลัด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 15:54:13

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน


นิติกรพiขอนำเรียนการที่ปลัดเทศบาลเมือง ส.ไม่มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลเมือง ส.ชอบแล้วไม่รับฟ้อง
(ค้นโดยนิติกรพร คบ.49/2562)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/03013-610071-2F-620425-0000638991.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน