• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ชาวบ้านสัญจรไปมานานหลายปีไม่มีค้านค้านถนนจึงเป็นที่ดินสาธารณะโดยปรยาย

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 15:27:00

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนคดีตัวอย่างแนวทางศึกษาทางสาธารณประโยชน์ กรณีที่ชาวบ้านได้ทำสวนยางพาราในที่ดินของตนซึ่งต้องเข้ามากรีดยางพาราในที่ดินทุกปี ย่อมต้องพบเห็นว่ามีการทำถนนและวางท่อประปาในที่ดินของตน ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านการกระทำดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีตำบล ท. แต่ก็หาได้มีการคัดค้านหรือแสดงการหวงกันแต่อย่างใด กล่าวคือ ถนนพิพาทดังกล่าวจึงตกเป็นทางสาธารณประโยชน์ไปโดยปริยายและโดยสภาพการใช้ร่วมกันของประชาชนตลอดมาตามมาตรา 1304  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไ่ม่จำต้องมีการจดทะเบียนยกให้เป็นทางสาธารณะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำหลักฐานเป็นหนังสือหรือบันทึกไ้วในโฉนดที่ดินหรือมีพิธีการใด ๆ อีก และแม้ว่าจะนำป้ายส่วนบุคคลมาปักไว้ในภายหลังก็ไ่ม่อาจทำให้ทางที่พิพาทึ่ซึ่งเป็นทางสาธารณะไปแล้วกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนอีกได้ ดั้งนั้น การที่นายกเทศมนตรี และเทศบาลไม่ดำเนินการซ่อมแซมตามที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.282/2561" (ค้นโดยนิติกรพร) คดีหมายเลขดำที่ อ. 909/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 282/2561

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/01012-570909-1f-610524-0000621604.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์  คดีหมายเลขดำที่ อ. 909/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 282/2561

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/01012-570909-4f-610524-0000621605.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน