• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 15:23:03

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด พ.กรมบัญชีกลางและรัฐมนตรีสาธารณสุขให้รับผิดทางละเมิดเกินร้อยละ 60 ไม่ชอบ (ค้นโดยนิติกรพร อ.58/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550113-1F-620305-0000636508.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน