• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

"บทเรียน..ผ่านไลน์"ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

เริ่มโดย admin, 17-07-2019, 15:15:14

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

บทที่ ๒
จุดมุ่งหมาย*
๒.๑    คำแปลของวินัย
          "วินัย" แปลตามศัพท์ว่า การกำจัด, การเลิกละ, ข้อนำไปให้วิเศษ หรือ ข้อนำไปให้ต่าง
๒.๒    ความหมายของวินัย       
           มี ๒ ประการ คือ
           (๑) ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
           (๒) การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
          อธิบาย
          (๑) ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนซึ่งทางราชการกำหนดให้เป็น "ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ" โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ กล่าวคือ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ "วินัยและการรักษาวินัย" ที่เป็นกฎกติกาของสังคมราชการ
          (๒) ได้แก่ ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า ผู้นั้นสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎกติกาของ

อ่านต่อคลิกที่นี่   http://www.nitikon.com/Newdatapdf/2.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา