กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] สมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตามบัญชีสมาชิกที่สมัครเข้ามาแบบเป็นทางการ

[2] ความสำคัญของงานสอบสวนคดีอาญาต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

[3] ทัศนะต่อบทบาทของนิติกรในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[4] สำนักงานที่ทำการชมรมนิติกร อปท.

[5] ชมรมนิติกร อปทฯชูนโยบาย ต่อต้านคอรัปชั่น 100เปอเซ็นต์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version