คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

หัวข้อ

(1/1)

[1] กฤษฎีกายัน ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟันผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาตั้ง กก.สอบใหม่-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกโทษไม่ได

[2] กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีหัวหน้าส่วนการคลังทุจริตทางการเงินนายอำเภอออกคำสั่งให้ปลัด อบต.ร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version