เกี่ยวกับงานบุคคล

หัวข้อ

(1/1)

[1] ไปเป็นหัวหน้าสำนักดีป่าว ตอนนี้ผมใกล้ครบกำหนดที่จะสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้แล้ว ประกอบกับหัวหน้าสำน

[2] กรรมกาประเมินผลงานชำนาญกาพิเศษ มี ใครบ้างเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน ในการทำนิติกรชำนาญการพิเศษ นิต

[3] โอนย้ายเดือนมีนาคม การทำเรื่องโอนย้ายพนักงานท้องถิ่นไปต่างจังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม จะทำได้หรือไม่

[4] แจกไฟล์การทำชำนาญการพิเศษ

[5] แบบใบลาพักผ่อน

[6] ใบชี้แจงการไม่มาทำงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version