ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

หัวข้อ

(1/1)

[1] สตง.ทักท้วง บอกว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2552โดยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2551แต่ไม่ได้

[2] สตง.เรียกคืน ทุนการศึกษา.. Cr.wisit chanchai

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version