หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

หัวข้อ

(1/1)

[1] การออกข้อบัญญัติตำบลต้องประกาศลงราชกิจจาฯหรือไม่

[2] คำพิพากษา ไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้าง สวายจีก บุรีรัมย์

[3] ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ พนักงานจ้าง

[4] หนังสือสั่งการ แบบฎีกาเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version