หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน
หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน
abm_id=1ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ พนักงานจ้าง