ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ชมรมนิติกรฯ โดยท่านประธานธีรเดช มีแนวทางในการก่อตั้ง โครงการ ๑ ตำบล ๑ นักกฎหมาย

[2] ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)

[3] ประกาศฉบับที่๘ (เรื่องการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิชาการ)

[4] ประกาศฉบับที่๗ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)

[5] ประกาศฉบับที่๖ (เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)

[6] ประกาศฉบับที่๕ (เรื่องขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์)

[7] ประกาศฉบับที่๔ (เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาโครงสร้างตำแหน่งนิติกรฯ)

[8] ประกาศฉบับที่๓ (เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)

[9] ประกาศฉบับที่ ๒/๑ (การรับสมัครสมาชิกชมรมนิติกร อปท หมายเหตุใบสมัครดูได้ที่ประกาศฉบับที่ ๒ครับ) **

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version