• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

#1
กรณีศึกษาการที่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นฟ้องให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท กล่าวคือ ศาลปกครองพิพากษายกฟ้อง รายละเอียดขอให้ศึกษาจาก คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง อ.1/2567 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_186329717620240222_162029.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_186329717620240222_162029.pdf</a>
#2
กรณีศึกษาจากหนังสือแนวทางปฏิบัตการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน 345 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2545 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_100094961520240221_125338.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_100094961520240221_125338.pdf</a>
#3
กรณีศึกษาการที่มีการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตัดเงินเดือนแล้ว ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในเรื่องเดียวกันมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากาชการ กล่าวคือให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเป็นการลงโทษซ้ำจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.7/2557 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_131801703720240221_064612.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_131801703720240221_064612.pdf</a>
#4
กรณีศึกษาการที่มีการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแล้ว ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดในเรื่องเดียวกันมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากาชการ กล่าวคือให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเป็นการลงโทษซ้ำจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน บ.38/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_160689479420230831_163410.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_160689479420230831_163410.pdf</a>
#5
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ข้าราชการ ถูกจับยาเสพติดต่อมาตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดในร่างกายการลงโทษไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมานำคดคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นยกฟ้อง กล่าวคือ แต่ศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขแดง อ.275/2559 (ค้นโดยนิติกรพร) 
https://admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2554/01012-540846-1f-590802-0000579293.pdf
#6
กรณีศึกษาการที่มีคำสังให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดทางละเมิด กรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ กล่าวคือ การที่มีคำสั่งดังกล่าวให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิ่นส่วนจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 626/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ.85/2567 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_55418419320240219_154504.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_55418419320240219_154504.pdf</a>
#7
กรณีศึกการที่ข้าราชการได้รับเงินค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่ที่รับราชการมาโดยสุจริต จึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด กล่าวคือ การใช้เงินไปหมดแล้วใช้เงินไปหมดแล้วจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด มีผู้ขอมาครับท่าน เคยลงเสนอมาแล้วมีผู้สนใจจึงนำมาลงให้ศึกกษากันอีกครังครั้บท่าน คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ อร.8/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อร.209/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)

<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_51756572520240219_061409.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_51756572520240219_061409.pdf</a>
#8
กรณีศึกษา "สัญญาต้องเป็นสัญญา" การที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างหอถังสูงและท่อเมนประปาตามสัญญาจ้าง แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และบอกเลิกสัญญาจ้างแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานเทศบาลจึงฟ้องเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้าง แต่การปรับเกินกว่าร้อยละ 10 กล่าวคือ ศาลปกครองวินิฉัยให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าปรับให้แก่เทศบาลพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ส่วนรายละเอียดขอให้ท่านศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.71/2567 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_144213007120240218_063832.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_144213007120240218_063832.pdf</a>
#9
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดเทศบาลมีพฤติกรรมฉันชู้สาวกับหญิง ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่แล้ว แม้จะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศก็ตาม แต่การดำเนินการทางวินัยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์โดย ปราศจากข้อสงสัยถึงการกระทำความผิดดังเช่นในคดีอาญาจึงจะถือว่าเป็นความผิดวินัย ดังนั้น จึงเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ. 63/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 41/2561 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.nitikon.com/document/doc_82206256520240216_134636.pdf
#10
1.กรณีศึกษาการโอนเงินหลวงเข้าบัญชีตนเองแต่ต่อมาได้เอาเงินมาคืนก็ตามหาลบล้างความผิดของตนเองไม่ จึงมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (ค้นโดยนิติกรพร) Download ได้ที่
                                                                     https://www.nitikon.com/document/doc_76127374720240214_161409.pdf

2.กรณีศึกษาการเงินโอนเงินเข้าบัญชีตนเองการลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) Download ได้ที่

https://www.nitikon.com/document/doc_97231008920240215_203315.pdf

3.กรณีศึกษาการเบียดบังเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ของตนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการสถานเดียว กล่าวคือ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษเป็นปลดออกแต่อย่างใด (ค้นโดยนิติกรพร) Download ได้ที่👉

https://www.nitikon.com/document/doc_104058612620240215_203339.pdf

4.กรณีศึกษาการทุจริตอบรมเท็จ กล่าวคือ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษเป็นปลดออก ดังนั้น การลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  (ค้นโดยนิติกรพร) Download ได้ที่👉

https://www.nitikon.com/document/doc_49107828520240215_203556.pdf

5.กรณีศึกษาการที่ลูกน้องทุจริตลูกพี่ปล่อยปละละให้เลยลูกน้องทุจริตลูกพี่หาพ้นผิดไม่ กล่าวคือ การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ คำสั่งดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)  Download ได้ที่👉

 https://www.nitikon.com/document/doc_40162923420240216_041335.pdf

6.กรณีศึกษาการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตผู้บังคับบัญชาก็มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ การลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)  Download ได้ที่👉

 https://www.nitikon.com/document/doc_6985443920240216_041401.pdf
#11
กรณีศึกษาผู้รับจ้างฟ้องเทศบาล กรณีการก่อสร้างศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก แต่การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญ เทศบาลจึงไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กล่าวคือ เทศบาลต้องจ่ายตามค่าแห่งการงานของผู้รับจ้างที่ทำไป ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.322/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.67/2567 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_48769622520240214_161435.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_48769622520240214_161435.pdf</a>
#12
กรณีศึกษาการที่การเงินมีพฤตการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ กรณีการโอนค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาบุตรเข้าบัญชีตนเอง ต่อมาแม้จะเอาเงินมาคืนก็ตามหาลบล้างความผิดของตนเองไม่ โดยหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนเห็นควรเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ต่อมามีการเพิ่มโทษเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ การเงินจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองให้ศาลพิจารณาลดโทษเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กล่าวคือ คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวจึงชอบแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ./1872/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อ.57/2567 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_76127374720240214_161409.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_76127374720240214_161409.pdf</a>
#13
กรณีศึกษาการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิที่ดินจากบิดาผู้ฟ้องคดี ได้รับอนุญาตขุดบ่อปลา และได้ชำระภาษีในที่ดินดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ขอรับบริจากที่ดินจากชาวบ้านและบิดาของผู้ฟ้องคดีให้อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วยความสมัครใจต่อหน้าพยานจำนวน 2 คน คือ นาง ส.และนาย ป.และผู้ฟ้องคดีอยู่ร่วมเหตุการณ์ในการชี้แนวเขตที่ดินดังกล่าว บิดาของผู้ฟ้องคดียังมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อมแต่อย่างใด การอุทิศที่ดินของชาวบ้านและบิดาของผู้ฟ้องคดี เพื่อก่อสร้างทางสาธารณประโยชน์ โดยจะสร้างถนนบริเวณกึ่งกลางของแนวเขตที่ดินของผู้บริจาคเท่า ๆ กัน แต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคโดยมีการรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของชาวบ้านและผู้ฟ้องคด ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ อบต.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดำเนินการแก้ไขกระกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รื้อถอนทางสาธารณะดังกล่าวออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รื้อถอนไม่ได้ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ การอุทิศที่ดินของบิดาของผู้ฟ้องคดีให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสืออุทิศที่ดินดังกล่าว จึงมีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว (พิพากษายกฟ้อง) ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.32/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ.63/2567 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_144950571220240214_161343.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_144950571220240214_161343.pdf</a>
#14
กรณีศึกษา"สัญญาต้องเป็นสัญญา"การที่เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า มีค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลเกินร้อยละ 40 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ พนักงานจ้างผู้ฟ้องคดี จึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมาย ดังนั้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมาย คดีหมายเลขแดงที่ อ.66/2567 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) Download ได้ที่👉
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_73174834820240213_162711.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_73174834820240213_162711.pdf</a>
#15
กรณีศึกษา"สัญญาต้องเป็นสัญญา"การที่เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า มีค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลเกินร้อยละ 40 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ พนักงานจ้างผู้ฟ้องคดี จึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมาย ดังนั้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมาย คดีหมายเลขแดงที่ อ.60/2567 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) Download ได้ที่👉
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_102013507120240213_162627.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_102013507120240213_162627.pdf</a>