• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - นายสมพรเอก สังข์กรด

#1
ขั้นตอนการทำประเมินการขอรับเงินประจำตำแหน่งนิติกรมีขั้นตอนอย่างไรครับผมทำเอกสารประเมินวิสัยทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่การประเมินนานมากเมื่อประเมินวิสัยทัศน์เสร็จแล้วต้องประเมินผลงานอีกการทำคำสั่งให้อบต.ทำคำสั่งแต่คนประเมินเป็นคนของจังหวัดด้วยยุ่งยากมากและทำงานกันช้ามากต้องทำอย่างไรดีครับ 2 เดือนกว่าแล้ว