• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Power of law

#1
ขอสอบถามว่า เมื่อหน่วยงานโดนฟ้องคดี เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนบนที่ดินเอกชน
มีหนีงสือจากศาลปกครองให้ ชีแจงโดยการ  ทำให้การเสนอภายใน30วัน 
คำถาม
1.การเขียนคำให้การ ต้องให้ผอช่างทำ ถูกหรือไม่เพราะฟ้องเกี่ยวกับงานของช่าง
2.หากจะขอขยายเวลา ผู้ใด จะต้องเป็นคนดำเนินการ งานธุรการใช่หรือไม่
นิติกรเป้นเพียงแค่คนบอกว่าอะไรอย่างไรแค่นั้น ถูกหรือไม่
ขอบคุณคับ