• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - PinTha

#1
รบกวนสอบถามค่ะ

ตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา ๒๔ ทวิ

1. คำว่า "วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙" คือวันใดคะ หมายถึงปี พ.ศ.ล่าสุดใช่หรือไม่ หรือหมายถึงปีสุดท้ายที่ยื่นแบบพิมพ์/ปีสุดท้ายที่ไม่ยื่นแบบพิมพ์

2. หากเจ้าของที่ดินที่ค้างชำระภาษี โอนที่ดินให้บุคคลอื่น ระยะเวลาเรียกภาษีย้อนหลังไป ๑๐ ปี จะนับย้อนหลังอย่างไรคะ เริ่มนับจากปี พ.ศ.ปัจจุบัน หรือ ปีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของ

ขอบพระคุณค่ะ

...
พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
มาตรา ๒๔ ทวิ " ผู้รับประเมินผู้ใดไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา ๑๙ หรือยื่นแบบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผู้รับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้
                    การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาต่อไปนี้
                    (๑) ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙
                    (๒) ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มำอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบตามมาตรา ๑๙