• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

#1
กรณีศึกษาการจับมือ จับไหล่ พูดจาลวนลามทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ ผิดวินัยนะท่าน
1.กรณีศึกษาการที่ข้าราช การจับมือ จับไหล่ และพูดจาลวนลามทางเพศแก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่ยิมยอม พฤติการณืดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ต่อมามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์อันเป็นโทษระดับเบาสุด คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 133/2554 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 27/2558 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2554/01011-540133-1f-580820-0000555159.pdf

2.กรณีศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศกับลูกศิษผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับัญชามีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ แต่เพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 1678/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 457/2560 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551678-1f-600810-0000603889.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขดำที่ อ. 1678/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 457/2560

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551678-4f-600810-0000603890.pdf

3.กรณีศึกษาการที่ข้าราชการค้นตัวผู้หญิงแค่จับตัวก็ประฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 1143/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 753/2560 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561143-1f-600919-0000606387.pdf
#2
"สัญญาต้องเป็นสัญญา" กรณีศึกษาการที่ อบต.จ้างผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดม แต่ อบต.ไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผูู้รับจ้าง อบต.อ้างว่าไม่ถูกแบบ ต่อมาผู้รับจ้างจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองให้ อบต.จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง กล่าวคือ อบต.ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามค่าการงานที่ทำไป ส่วนรายละเอียดขอให้ท่านศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ 631/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 815/2566 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_128673518020231127_061603.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_128673518020231127_061603.pdf</a>
#3
กรณีศึกษาการออกคำสั่งแต่งตั้งทหารเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยการสอบสวนข้าราชการพลเรือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน  คพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 55/2545 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 28/2547 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2545/01012-450055-1f-470512-0000014189.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์  คพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 55/2545 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 28/2547 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2545/01012-450055-4f-460729-0000014190.pdf
#4
กรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายก อบต.กรณีการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและอนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายมีมูลความผิดทางอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 จึงเป็นการขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
     ต่อมานายอำเภอมีคำสั่งให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งดังกล่าว นายก อบต.จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
     กล่าวคือ การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งดังกล่าว จึงชอบแล้วด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน  ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ 576/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 814/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_197821813220231123_135326.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_197821813220231123_135326.pdf</a>
#5
กรณีศึกษาการที่นายกเทศมนตรีเมือง..ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง ส.โดยการกำหนดงวดงานกับงวดเงินตามประกาศประมูลจ้างและสัญญาจ้างไม่สัมพันธ์กัน โดยไม่ปรากฎว่านายกเทศมนตรีเมือง..ได้ทักท้วงหรือสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแต่ประการใด กลับลงนามประกาศประมูลจ้างและสัญญาจ้างที่กำหนดงวดงานกับงวดเงินไม่สัมพันธ์กัน จึงเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จนเป็นเหตุให้เทศบาลเมือง ..ได้รับความเสียหาย
     จึงให้นายกเทศมนตรีเมือง..รับผิดร้อยละ 10 ของความเสียหายดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีเมือง ส.ได้ถึงแก่ความตายก่อนที่เทศบาลเมืองจะมีคำสั่งให้รับผิดทางละเมิด ต่อมาจึงมีคำสั่งให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมแทน กล่าวคือ ทายาททั้ง 2 ของนายกเทศมนตรีเมือง ส. ต้องรับผิดหรือไม่ ตามไปดู
     ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง มาตรา 1600 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดถึงแก่ความตายหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้จัดการมรดกและทายาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด เทศบาลเมือง ส.ต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องทายาททั้ง 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกหรือทายาทภายในอายุความมรดกต่อไป
     ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีเมือง..คนปัจจุบันได้มีคำสั่งให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 182/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 927/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2559/01012-590182-1f-651118-0000732828.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 182/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 927/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2559/01012-590182-4f-651118-0000732829.pdf
#6
ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวบรวมโดยนิติกรพร
1.นิติกรพรขอนำเรียน ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
http://legal.dld.go.th/web2012/news/P15/m00000001.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียน ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (2) (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.banhadsao.go.th/site/attachments/article/6982/1518.PDF
3.หนังสือหารือสอบความรับผิดทางละเมิดขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4405.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการสอบละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://lad.coj.go.th/th/file/get/file/20191122d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e152859.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนหารือการสอบละเมิดเกษียณอายุราชการแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/file/2558-01.pdf
6.นิติกรพรหลักการแต่งตั้งกรรมการสอบละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://www.tonhong.go.th/datacenter/doc_download/a_070513_132645.pdf
7.นิติกรพรหนังสือการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริห่ารราชการส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.phetchabunlocal.go.th/files/com_order/2020-10_c2b2639fbd132a0.pdf
8.นิติกรพรการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/481_2551.pdf
9.นิติกรพรหนังสือซักซ้อมตกลงประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.tranglocal.go.th/datacenter/doc_download/a_251214_101926.pdf
10.การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทน และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ค้นโดนนิติกรพร)
 https://www.krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/523_2550.pdf
11.กรณีศึกษาจากตัวอย่างคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร และตัวอย่างคำสั่งให้รับผิดทางละเมิดหน้าสุดท้าย (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://circular.bangkok.go.th/doc/20220920/7481.pdf
12.ตัวอย่างคำสั่งให้บุคคลที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://www.chumporn101.go.th/downloadfile-7139.html
#7
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่เทศบาลเมือง..มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน... แต่การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบทักท้วง การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง เทศบาลจึงเมือง..จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีคำสั่งให้กรรมการกำหนดราคากลางรับผิดทางละเมิด กรณีการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กล่าวคือ กรรมการกำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมือง.. มีผู้ขอมาครับท่าน ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจาก คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 79/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 804/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/01012-570079-1f-661024-0000760881.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 79/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 804/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/01012-570079-4f-661024-0000760882.pdf
#8
นิติกรพร กรณีศึกษาการที่ปลัด อบต. ขอรับบำนาญเงินเพิมร้อยละ 25 จากเงินบำนาญปกติ แต่ว่าหน่วยงานไม่จ่ายให้ ปลัด อบต.จึงไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การไม่จ่ายให้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจาก คดีหมายเลขดำที่ อ. 1056/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 808/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2565/01012-651056-1f-660929-0000759539.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์  คดีหมายเลขดำที่ อ. 1056/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 808/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2565/01012-651056-4f-660929-0000759541.pdf
#9
กรณีศึกษา การลงนามจ่ายเช็คไม่ระมัดระวังในการลงนามเช็คไม่ตรวจสอบก่อนลงนามตามที่การเงินเสนอโดยไม่ขีดขีดฆ่า"หรือผู้ถือ" หรือ "ตามคำสั่ง" ไม่ขีดคร่อมเช็ค ไม่เขียนจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรให้ชิคคำว่า "บาท" หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินในลักษณะให้ไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้และไม่ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เป็นเหตุให้การเงินทุจริตเบียดบังเงินไปเป็นของตนเอง การกระทำดังกล่าว จึงประมาทเลินเล่ออย่าร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น ต้องรับผิดทางละเมิดแต่ให้รับผิดไม่เกินส่วนของตน  (ค้นโดยนิติกรพร)  คดีหมายเลขดำที่ อ. 677/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 516/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/01012-580677-1f-650725-0000723556.pdf

หนังสือแจ้งแนวทาง การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/11/28400_1_1668480862578.pdf?time=1668525476758
#10
นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษา "สัญญาต้องเป็นสัญญา" การที่องค์การบริหารส่วนตำบล..จ้างผู้รับจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล..จึงปรับตามสัญญาจ้าง และแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ  ผู้รับจ้างจึงฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบล..ให้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบล..ได้ใช้สนามฟุตบอลดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบล..ต้องจ่ายค่าจ้างตามค่าแห่งการงานที่ทำไป มีผู้ขอมาครับท่าน คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีหมายเลขดำที่ อ. 97/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 806/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2561/01012-610097-1f-661016-0000760371.pdf

อกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 97/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 806/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2561/01012-610097-4f-660502-0000760372.pdf
#11
กรณีศึกษา การที่ข้าราชการเรียกรับเงินต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีการอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แต่การพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวล่าช้าจำนวน 525 วัน กล่าวคือ การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นระยเวลาเร่งรัดเพื่อมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดำเนินการล่าช้าเกินควร มิได้มีผลทำให้คำวินิจฉัยที่ล่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด  ดังนั้น การลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 175/2554 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 16/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2554/01011-540175-1f-630724-0000661656.pdf
#12
นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษาการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยอย่างร้ายแรงความผิดฐานอื่นเอาสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษทางวินัยโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาลงโทษปลดออกจากราชการจึงไม่ชอบโ้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟบ. 16/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กับพวกรวม 3 คน คดีหมายเลขดำที่ ฟบ. 30/2558 คดีหมายเลขแดงที่ ฟบ. 16/2563

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/03011-580030-1f-630714-0000660816.pdf
#13
กรณีศึกษาการที่ข้าราชการพลเรือนรับราชการที่กรุงเทพมหานครขออนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรี แต่หน่วยงานได้ขอหารือก่อนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการประกอบการอนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรี กล่าวคือ ท้องที่ตามคำนิยาม คือท้องที่ที่รับราชการ คือ กรุงเทพมหานคร เมื่อเช่าชื้อบ้านที่จังหวัดนนทบุรี จึงไม่อนุมัติให้ข้าราชการเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรีได้ การให้แก้ไขกฎหมายให้เบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ได้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารศาลปกครองมิอาจก้าวล่วงอำนาจดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของหน่วยงานที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.724/2565 ไฟล์ PDF (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_16755521320231115_055259.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_16755521320231115_055259.pdf</a>
#14
กรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายอำเภอ...ได้กระทำการทุจริตแก้ไขรายการสัญชาติรวมทั้งเพิ่มชื่อและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
     ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามฐานความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     กล่าวคือ (ก.พ.ค.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนต่อจากกระบวนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของ ป.ป.ช.(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) การถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการระบบคุณธรรม คำสั่งกระทรวงมหาดไทยว่า เป็นความผิดฐานอื่นไล่ออกจากราชการ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และฐานประพฤติชั่วรวมไปด้วย จึงไม่ถูกต้อง ไม่เสียไปแต่อย่างใด ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด
     ส่วนคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ศาลจังหวัดและศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำพิพากษายกฟ้อง นั้น เพราะคดีอาญาการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อลงโทษบุคคลในทางอาญาแตกต่างจากกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัย กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย ศาลจึงไม่จำต้องถือตามผลของคดีอาญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด
     ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 87/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 74/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01011-550087-1f-660807-0000753203.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 87/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 74/2566

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01011-550087-4f-650823-0000753211.pdf
#15
กรณีศึกษา การที่พนักงานเทศบาลได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ นายกเทศมนตรีตำบล..(ผู้ฟ้องคดี) ได้มีการตรวจสอบสิทธิ์การเบิกของ พนักงานเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยพนักงานเทศบาลตำแหน่งนิติกรร่วมทำการตรวจสอบ และได้อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 เรื่อยมาเป็นเวลาเกือบ 7 ปี
     ต่อมามีการทักท้วงจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด...เห็นว่าการเบิกเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ จึงให้งดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป โดยเทศบาลให้เรียกเงินคืนค่าเช่าบ้านจำนวนทั้งสิ้น 162,650 บาท กับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจมาโดยตลอดว่า ตนเองมีสิทธิ์นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ จึงเป็นการรับไว้โดยสุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินค่าเช่าบ้านพร้อมดอกเบี้ยให้แก่เทศบาล..ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด 
     เทศบาลจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้พนักงานเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้เงินคืนจำนวนดังกล่าวให้แก่เทศบาล
     กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการรับไว้โดยสุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ระบุข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินในแต่ละเดือนไปผ่อนชำระเงินกู้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุก ๆ เดือนจนหมดสิ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปรวมทั้งดอกเบี้ยให้แก่เทศบาล (ผู้ฟ้องคดี) แต่อย่างใด ตามมาตรา 51 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ 2539 ประกอบกับมาตรา 412 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รายละเอียดขอให้ศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร.209/2566 ที่แนบมาท้ายนี้ มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) คลิก Download ได้ที่ 👉
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_61891244920231114_054644.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_61891244920231114_054644.pdf</a>
#16
กรณีศึกษา📍   
     วันนี้มีผลบังคับ จากประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ผู้มีหน้าที่ปรับเป็นพินัยตำแหน่งนิติกร ระดับ ชำนาญการขึ้นไป และอีกหลายตำแหน่ง (ค้นและรวบรวมโดยนิติกรพร)
     1.ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยของเทศบาล 2566 (ค้นโดยนิติกรพร) คลิก Download ได้ที่ 👉
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12136.pdf
     2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยของ อบจ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร) คลิก Download ได้ที่ 👉
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12131.pdf
     3. ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยของ อบต.2566 (ค้นโดยนิติกรพร) คลิก Download ได้ที่ 👉
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12137.pdf
     4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยเมืองพัทยา 2566 (ค้นโดยนิติกรพร) คลิก Download ได้ที่ 👉
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12138.pdf
     5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ 2566 ( ค้นโดยนิติกรพร) คลิก Download ได้ที่ 👉
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12139.pdf
     6. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12169.pdf
     7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์และกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๖
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12211.pdf
     8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12050.pdf
     9.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท พ.ศ. ๒๕๖๖
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12167.pdf
     10.ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท พ.ศ. ๒๕๖๖
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12163.pdf
     11.ประกาศเทศบาลตำบลเนินสูง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเนินสูง
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10838.pdf
#17
1. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D235S0000000000100.pdf

2.ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D235S0000000000400.pdf
 
3.ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D235S0000000000700.pdf
#18
กรณีศึกษาจากหนังสือที่ มท 0809.1/ ว 733 เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้ยาเสพติด ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 (รวบรวมโดยนิติกรพร)
 
https://www.nitikon.com/document/doc_44485436220231109_061351.pdf

กรณีศึกษาจการหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 มีผู้ขอมาครับท่าน (รวบรวมโดยนิติกรพร)

https://www.nitikon.com/document/doc_82824804120231109_062311.pdf
#19
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่มีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่า นายกเทศมนตรีตำบล บ.ได้ทำสัญญาว่าจ้างนางสาว ป.บุตรสาวของตนเองในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทำสัญญาว่าจ้างนาย ส.หลานชายของตนเองเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล บ.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ถึอว่านายกเทศมนตรี บ.เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กับเทศบาลตำบล เป็นคู่สัญญา กล่าวคือ เทศบาลตำบล บ.ได้ดำเนินการรับสมัคร การรับสมัคร การสอบ การบรรจุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ข.ทุกประการ ถึงแม้นางสาว ป.จะเป็นบุตรของนายกเทศมนตรี บ.และนาย ส.จะเป็นหลานของตนก็ตาม จึงไม่มีลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลหรือที่เทศบาลจะกระทำแต่อย่างใด การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. วินิจฉัยให้ยุติเรื่องจึงชอบแล้ว คำพิพากาษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 400/2550 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 742/2555 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2550/01012-500400-1f-551116-0000109175.pdf
#20
กรณีศึกษา การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้มูลความผิดฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และฐานทุจริต กรณีการออกโฉนดที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดทางละเมิดแต่อย่างได คดีหมายเลขดำที่ อ. 273/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 175/2563 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) 

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-560273-1f-630428-0000657509.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 273/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 175/2563

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-560273-4f-630428-0000657513.pdf