แสดงกระทู้ - นายพรนรินทร์ ภูครองหินแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

หน้า: 123 ... 92
1
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥การตรวจฎีกาไม่รอบคอบต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่💥 การที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 (ผู้ฟ้องคดี) เป็นเพียงตรวจเอกสารประกอบการเบิกฎีกาโดยเห็นว่ากรณีการเบิกจ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัด ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจพิจารณาของผู้บริหารตามลำดับชั้นแล้วแต่เมื่อโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายตามโครงการดังกล่าว รวม ๒ ฎีกา เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๒๘๐ บาท ว่าได้ตรวจเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว พฤติการณ์การกระทำดังกล่าว จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งเฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๘,๑๙๒ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้วาราชการจังหวัด เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกินกวาจำนวน ๑๘,๑๙๒ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไป ตั้งแต่วันที่มีคำสังดังกล่าวและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๙/๒๕๖๓) มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 03/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580741-1F-630429-0000657630.pdf

2
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอฟ้องอธิบดีกรมการปกครองกรณีลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ก.และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกียวกับความผิดฐานล่าสัวต์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้อง แต่นายอำเภอ ได้ทำความเห็นควจสั่งฟ้องเฉพาะผู้ต้องหารายอื่นรวม 8 คน และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโท ธ.โดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบครอบ ทั้ง ๆ ที่เป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในทางคดีต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ทำให้ไม่สามารถนำคนผิดมาฟ้องลงโทษ ก่อให้เกิดผลเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การลงโทษตัดเงินเดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 01/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03011-600023-1F-631127-0000671817.pdf

3
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25819_1_1627616529385.pdf?time=1627769884736

4
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ข้าราชการฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีที่ อสม มาร้องเรียนว่า ข้าราชการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพส่งข้อความด่า อสม.ทาง SMS เช่น 💥 ห้ามดึงกูเข้าไปยุ่งจะติดคุก ไปไหนให้ระวังตัว💥 ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเห็นควรให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และไม่รักษาชื่อเสียงของตน และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 30/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01011-560097-1F-640304-0000677394.pdf

5
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์อาวุธปืน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีคำสั่งไล่ออกจากราชการ ต่อมาศาลยกฟ้องคดีอาญา จึงให้ยกโทษคำสั่งไล่ออกจากราชการและให้กลับรับราชการในตำแหน่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ได้มีการหารือกรณีดังกล่าวไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาก่อนเข้ารับราชการจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจรณาขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 28/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580233-1F-640303-0000677128.pdf

6
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาชาวบ้านฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาต่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส คำพพิพากษศาลปกครองระยอง อ.124/2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 28/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_190721_110705.pdf กรณีศึกษาชาวบ้านฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาต่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส คำพพิพากษศาลปกครองระยอง อ.126/2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 28/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_190721_110718.pdf

7
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ช่างไฟฟ้าสอบปลัดอำเภอได้มีคำสั่งให้เป็นปลัดอำเภอแต่ต่อมาพิจารณาแล้วจึงขาดคุณสมบัติตำแหน่งปลัดอำเภอจึงมีคำสั่งให้กลับตำแหน่งช่างไฟฟ้าเช่นเดิมจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอีกสองรายไม่มีคำสั่งให้กลับตำแหน่งเดิมเป็นการเลือกปฏิติไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการผู้ฟ้องจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ดังนั้น การให้กลับตำแหน่งเดิมจึงฟังไม่ขึ้น 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 27/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590003-1F-640318-0000678062.pdf

8
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3 ฟ้องอธิบดีกรมที่ดินต่อศาลปกครอง กรณีที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งกรมที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกพนักงานอัยการจังหวัด ล.ฟ้องเป็นคดีอาญา ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและปลอมเอกสารสิทธิอ้นเป็นเอกสารราชการ จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร่วมกับนาย ส.เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินและนาย ช.ปลัดอำเภอ ผ.ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จำนวน 55 ฉบับ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนเสนอให้รอฟังผลการดำเนินคดีอาญาก่อน จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานที่นำสืบมายังมีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงส้ยนั้นให้ผู้ฟ้องคดีกับพวก ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวต้องผูกพันกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และไม่ควรมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น นั้น โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้การดำเนินการทางวินัยต้องผูกพันตามผลการดำเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥25/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03011-590036-1F-640304-0000677288.pdf

9
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ข้าราชการได้นำสุราที่เหลือในรถลงไปดื่มในร้านอาหารย้อนยุคกับพวกมีอาการมึนเมาขณะปฏิบัติหน้าราชการเป็นเหตุให้รถยนต์เกิดอุบัติเหตุโดยไม่รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด กล่าวคือ พฤติการณ์ดังกล่วของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥25/07/256 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03011-590022-1F-640303-0000677165.pdf

10


กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น ยกฟ้อง ในคดีที่พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำแควน้อย 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥24/07/2564 คดีพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่าที่ให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำแควน้อย ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น ยกฟ้อง ในคดีที่พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำแควน้อย เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีที่มีที่ดินบางส่วนที่อยู่นอกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่งอกริมตลิ่งนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า กระแสน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีความรุนแรงและเชี่ยวกราก กัดเซาะที่ดินริมตลิ่งในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในการขออนุญาตทิ้งหินกันน้ำเซาะ ย่อมไม่อาจเป็นไปได้เลยว่าจะเกิดที่งอกริมตลิ่งออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างให้ถมดินลงไปในแม่น้ำแควน้อยพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร แล้วผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์ในที่ดินส่วนนี้โดยการปลูกต้นไม้ จัดพื้นที่เป็นสวนหย่อมและทำทางเท้า ซึ่งปูด้วยหินแผ่นไปตามแม่น้ำแควน้อย การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนการอนุญาตของเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรี โดยมีการทิ้งหิน ดิน เกินกว่าแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ลงในแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 จึงเป็นการทิ้งหินถมดินลงในแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าฯ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปลูกต้นไม้ทำเป็นส่วนหย่อม และทำทางเท้าซึ่งปูด้วยแผ่นหิน การกระทำดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำ หาได้มีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตให้ทิ้งหินกันน้ำเซาะลงในแม่น้ำแต่อย่างใด จึงถือว่าเป็นการกระทำสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามมาตรา 117 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรี ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า จึงมีอำนาจตามมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำในแม่น้ำแควน้อยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่เจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรี มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำแควน้อยออกให้พ้นเสียจากแม่น้ำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงคมนาคมที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ประเด็นอื่นของผู้ฟ้องคดีอีก เนื่องจากไม่อาจทำให้คำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 24/07/2564 ที่มาเว็บไชต์ศาลปกครองสูงสุด https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_230721_143845.pdf

11


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษากรรมการจัดซื้อที่ดินเป็นที่ทิ้งขยะ โดยวิธีพิเศษ สตง.เข้าตรวจสอบให้ดำเนินการทางวินัยและละเมิดการสอบสวนวินัยไม่ผิดแต่ละเมิดผิดตามสัดส่วนของตน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 20/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561237-1F-640312-0000677727.pdf

12


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างอ้างว่างานไม่ถูกต้องตามสัญญา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 20/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580675-1F-640225-0000677004.pdf

13


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา 💥สัญญาต้องเป็นสัญญา💥 การที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้่างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แต่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจึงถูกปรับตามสัญญาจ้างต่อมาเทศบาลจึงฟ้องเรียกค่าปรับกับผูรับจ้างแต่เกินร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง กับผู้รับจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/07/2564 <a href="https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610175-1F-640225-0000676843.pdf" target="_blank">https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610175-1F-640225-0000676843.pdf</a>

14
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥&quot;สัญญาต้องเป็นสัญญา&quot;💥การที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฟ้องคุณครูกรณีได้ทุนเรียนพอเรียนจบกลับมาชดใช้ทุนการศึกษาเพียง 77 วัน แล้วลาออกต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570696-1F-640401-0000679290.pdf

15
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษากรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงตำแหน่งนิติกร 6 โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบไม่เปิดโอาสให้ชี้แจงพยานหลักฐานและต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ ต่อมามีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน และไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน กล่าวคือ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบจึงไม่เป็นตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อมามีคำสั่งลงโทษทางวินัยและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 17/07/2564
 http://www.pr.moi.go.th/Law/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD157%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A2555.pdf

หน้า: 123 ... 92