แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PinTha

หน้า: [1]
1
รบกวนสอบถามค่ะ

ตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา ๒๔ ทวิ

1. คำว่า "วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙" คือวันใดคะ หมายถึงปี พ.ศ.ล่าสุดใช่หรือไม่ หรือหมายถึงปีสุดท้ายที่ยื่นแบบพิมพ์/ปีสุดท้ายที่ไม่ยื่นแบบพิมพ์

2. หากเจ้าของที่ดินที่ค้างชำระภาษี โอนที่ดินให้บุคคลอื่น ระยะเวลาเรียกภาษีย้อนหลังไป ๑๐ ปี จะนับย้อนหลังอย่างไรคะ เริ่มนับจากปี พ.ศ.ปัจจุบัน หรือ ปีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของ

ขอบพระคุณค่ะ

...
พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
มาตรา ๒๔ ทวิ " ผู้รับประเมินผู้ใดไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา ๑๙ หรือยื่นแบบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผู้รับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้
                    การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาต่อไปนี้
                    (๑) ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙
                    (๒) ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มำอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบตามมาตรา ๑๙

หน้า: [1]