• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - risman

#1
ขอทราบเรื่อง กฎ ระเบียบ พรบ. เรื่องสัตว์เลี้ยง ไก่ร้องเสียงดัง
หลายหน่วยงาน ได้ดำเนินการกับเจ้าของไก่ ถึงขั้นเหลือประมาณ 2-3 ตัว แต่ก็ยังดังอยู่ (คือตัวเดิม)
ถ้าจำนวนน้อยจะสามารถดำเนินการได้ไหม อย่างไร และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ขอบคุณล่วงหน้าครับ
#2
ขอทราบเรื่อง กฎ ระเบียบ พรบ. เรื่องสัตว์เลี้ยง ไก่ร้องเสียงดัง
หลายหน่วยงาน ได้ดำเนินการกับเจ้าของไก่ ถึงขั้นเหลือประมาณ 2-3 ตัว แต่ก็ยังดังอยู่ (คือตัวเดิม)
ถ้าจำนวนน้อยจะสามารถดำเนินการได้ไหม อย่างไร และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ขอบคุณล่วงหน้าครับ