ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-09-2021, 12:00:32

หัวข้อ: นายกเทศมนตรีมีให้คืนเงินค่าลงทะเบียน ก.ศป.ใช้เงินไปแล้วไม่มีเงินเหลือไม่ต้องคืน
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-09-2021, 12:00:32


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการเรียกเงินคืนค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 4 จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง พร้อมทั้งอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมตามระเบียบ จำนวน 98,000 บาท และจ่ายเป็นค่าลงทะเบียบเรียบร้อยแล้ว ต่อมามีความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหนังสือกระทรางมหาดไทยว่าเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้และนายกเทศมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้คืนเงินดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อได้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนแล้วอันเป็นการกระทำโดยสุจริต ได้ใช้เงินไปแล้ว ไม่มีเงินเหลืออยู่ในขณะที่มีคำสั่งเรียกคืน ดังนั้น จึงไม่ต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เทศบาลแต่อย่างใด การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้คืนเงินค่าลงทะเบียนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วนกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/09/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570831-1F-601101-0000608949.pdf