::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-08-2564, 06:43:05

หัวข้อ: มาตรฐานและคู่มือการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-08-2564, 06:43:05


หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.1/ว 1283. ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.songkhladopa.go.th/.../20140725112323qjpyk.pdf คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณะ💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.dol.go.th/publicland/Documents/4.pdf มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.oic.go.th/.../GENERAL/DATA0000/00000140.PDF