ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ => เกี่ยวกับละเมิด => หัวข้อที่ตั้งโดย: admin เมื่อ 24-07-2021, 11:07:25

ชื่อ: สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 2
โดย: admin เมื่อ 24-07-2021, 11:07:25
... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่