::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 11-07-2564, 11:40:45

หัวข้อ: เทศบาลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ปรับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 11-07-2564, 11:40:45
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/213239169_5776806395723827_7081851021915817497_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeE1uYsozW05LTXhGcoX_6TRYyZyccteQUFjJnJxy15BQdFa7nLZUZ9V3o1AiRIa6ybumeJuONUBhpXGeLLf8SZj&_nc_ohc=NFuFfcN3xb8AX_886Ud&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&oh=a46818a5b475217226beaceb2e383740&oe=60EF4498)

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศุึกษาการที่ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับเทศบาลเมือง บ.แต่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เทศบาลเมือง บ.จึงมีหนังสือปรับกับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับตามสัญญา โดยเทศบาลเมือง บ.ให้ผู้รับจ้างทำงานจนแล้วเสร็จโดยไม่บอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมาผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้างแล้ว ผู้รับจ้างขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง แต่เทศบาลเมือง บ.ปรับกับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การที่เทศบาลเมือง บ.ปรับกับผู้รับจ้างเกินร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 61.75 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเห็นควรลดค่าปรับลงร้อยละ 20 ให้คืนค่าปรับส่วนที่ปรับเกินให้แก่ผู้รับจ้าง โดยให้เทศบาลเมือง บ.คืนค่าปรับส่วนที่ปรับเกินให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥  11/07/2564 

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/01012-620027-1F-640224-0000676661.pdf