ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 06-07-2020, 02:41:42

หัวข้อ: หนังสือหารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท.หนังสือซักซ้อมรักษาราชการแทนปลัด
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 06-07-2020, 02:41:42
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท.หนังสือซักซ้อมรักษาราชการแทนปลัด (ค้นโดยนิติกรพร) ดังนี้
1.นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือแนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.taklocal.org/dnm_file/govdoc_stj/5149_center.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท.(ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2015/11/15879_1_1446610801733.pdf?time=1446642549603
3.นิติกรพรขอนำเรียนหารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sukhothailocal.go.th/files/com_order/20151111101936bvwop.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. (ค้นโดยนิติกรพร)  http://tumboltasai.go.th/modules/download/1476263261.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนหารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.tranglocal.go.th/datacenter/doc_download/a_280715_093530.pdf
6.หนังสือซักซ้อมรักษาราชการแทนปลัด (ค้นโดยนิติกรพร) 
http://www.wangithok.go.th/files/com_news_rule/2019-07_2e07ae63d301ea2.pdf
7.หารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกการบริหารงานบุคคล 2563 ค้นโดยนิติกรพร https://koratdla.go.th/public/download.php?filename=2020-12-29-09-58-32-01.pdf&filepath=dispatch_upload/backend/core_dispatch_239012_1.pdf&document_root=/home/coreweb/domains/core-website.com/public_html
8.หารือปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกการบริหารงานบุคคล 2558 ค้นโดยนิติกรพร http://www.kklocal.go.th/files/com_order_mati/2017-10_c477b432974d911.pdf
9.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี 2564 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/2/24972_1_1612945759513.pdf
10. การปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/12/24620_1_1607478080701.pdf
11.สายตรง สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายก่อน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet?_mode=popup&id=77668
12.นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.tsbnongbua.go.th/files/dynamiccontent/file-24517.pdf
13.นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือตอบข้อหารือการแต่งตั้งเลขานุการกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด ได้หรือไม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.cmm-fund.com/upload/F-1551256779-yqiVGVz.pdf
14.นิติกรพรขอนำเรียนการซักซ้อมแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ค้นโยนิติกรพร) http://www.personnel.moi.go.th/appointment/2559/book1047.pdf
15.นิติกรพรขอนำเรียนหารือเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4605 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 การหารือแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนการแถลงนโยบายได้หรือไม่ไปตามดูครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/work/e_book/eb2/law3/pdf3/pv002.pdf